Μετατροπέας φόρτισης VCC 2424-25 IUoU

533,90 €
με ΦΠΑ
323/450

Παραγγελία (Παράδοση 10-15 ημέρες)

Πληρωμή και σε 5 άτοκες δόσεις

Ποσότητα
Βάρος
1.63 kg
Διαστάσεις (Μήκος)
31 cm
Διαστάσεις (Ύψος)
17 cm
Διαστάσεις (Βάθος)
8 cm
Ρεύμα φόρτισης
25 A
Διαστ. (Ύψος)
7,4
Διαστ. (Βάθος)
13,9
Διαστ. (Πλάτος)
27
Έξτρα κείμενο
Nominal Voltage
24 V
Κατηγορίες
Μετασχηματιστές
Μικτό βάρος
1,76 kg
Μετάφραση από την Google Αρχικό κείμενο
Πλήρως αυτόματος μετατροπέας φόρτισης μπαταρίας για ειδικά οχήματα, αυτοκινούμενα και σκάφη. Οι μετατροπείς φόρτισης ( booster ) έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές για τη φόρτιση μπαταριών τροφοδοσίας (μπαταρίες RV) με τεχνολογία μολύβδου-οξέος, μολύβδου-τζελ ή μολύβδου-AGM ενώ ταξιδεύετε. Σε αντίθεση με τα συμβατικά ρελέ αποκοπής, η τάση φόρτισης αυξάνεται ανάλογα με τις προδιαγραφές φόρτισης στην περίπτωση μακριών καλωδίων τροφοδοσίας ή ανεπαρκών διατομών καλωδίων. Αυτό αντισταθμίζει τις απώλειες. Ο μετατροπέας φόρτισης παρέχει έτσι τη γνωστή υψηλή ποιότητα φόρτισης της μπαταρίας των φορτιστών VOTRONIC ακόμα και κατά την οδήγηση. Ο έξυπνος έλεγχος φόρτισης μικροεπεξεργαστή με χαρακτηριστικά φόρτισης "IU1oU2" και δυναμικό υπολογισμό του χρόνου φόρτισης εξασφαλίζει αυτόματα γρήγορη και απαλή πλήρη φόρτιση και επακόλουθη διατήρηση φόρτισης 100% των συνδεδεμένων μπαταριών από οποιαδήποτε κατάσταση φόρτισης. Ταυτόχρονα, επιτρέπει πάντα την ταυτόχρονη τροφοδοσία καταναλωτών 24 V που συνδέονται παράλληλα. Η υπερφόρτιση ή η υπερβολική εκτόξευση αερίου των μπαταριών αποτρέπεται ακόμη και σε εξαιρετικά μεγάλους χρόνους οδήγησης. Οι μετατροπείς φόρτισης της σειράς "IUoU" χαρακτηρίζονται από τη συμπαγή τους σχεδίαση, το χαμηλό βάρος (τεχνολογία διακόπτη υψηλής συχνότητας), τα εξαρτήματα ισχύος με ισχυρές διαστάσεις και επομένως την πλήρη ισχύ φόρτισης ακόμη και με μακριά καλώδια φόρτισης και έντονες διακυμάνσεις τάσης στη μπαταρία εκκίνησης (π.χ. σε οχήματα σύμφωνα με το πρότυπο Euro 6) . Gel, AGM, οξύ, LiFePO4* (εκτός 24 V) Γαλβανική μόνωση Αντιστάθμιση θερμοκρασίας μολύβδου Αυτόματη ενεργοποίηση D+, ανάφλεξη Συνδέσεις καλωδίων αισθητήρα για είσοδο/έξοδο Συνδέσεις τηλεχειριστηρίου, οθόνη Στην παράδοση περιλαμβάνεται αισθητήρας θερμοκρασίας 825 Η τάση φόρτισης είναι απαλλαγμένη από αιχμές και ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η υπερφόρτιση των μπαταριών. Πλήρως αυτόματη λειτουργία μέσω εισόδου μεταγωγής (ανάφλεξη, λειτουργία κινητήρα) και έλεγχο τάσης Ο αυτόματος, ρυθμιζόμενος έλεγχος ισχύος επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας εκκίνησης από τον εναλλάκτη κατά προτεραιότητα σε περίπτωση υπερφόρτωσης δικτύου οχημάτων, διασφαλίζοντας έτσι την άμεση εκκίνηση του οχήματος. Καμία εκφόρτιση (ρεύμα 0.000 A) των μπαταριών κατά την αναμονή ή όταν ο μετατροπέας φόρτισης είναι απενεργοποιημένος. Παράλληλη λειτουργία και λειτουργία buffer: Η μπαταρία συνεχίζει να φορτίζεται ή διατηρείται πλήρως φορτισμένη όταν το όχημα χρησιμοποιείται ταυτόχρονα. Ο μετατροπέας φόρτισης υπολογίζει αυτόματα και παρακολουθεί τη ρύθμιση των χρόνων φόρτισης. Φόρτιση χωρίς παρακολούθηση: προστασία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, αντίστροφη πολικότητα στην έξοδο, δυσλειτουργία και επαναφόρτιση της μπαταρίας μέσω ηλεκτρονικής διακοπής έως την πλήρη αποσύνδεση του μετατροπέα φόρτισης και της μπαταρίας μέσω ενσωματωμένων διακοπτών ασφαλείας . Γαλβανική μόνωση μεταξύ εισόδου και εξόδου: απόλυτος διαχωρισμός των κυκλωμάτων της μπαταρίας ακόμη και σε περίπτωση βλάβης και συνθήκες καθαρής γείωσης ακόμη και με μακριά καλώδια τροφοδοσίας. Ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη φόρτιση συστημάτων 24 V από τάση συστήματος 12 V. Αντιστάθμιση καλωδίου φόρτισης: οι απώλειες τάσης στα καλώδια φόρτισης αντισταθμίζονται αυτόματα. Βοήθημα φόρτισης για μπαταρίες βαθιάς αποφόρτισης: ήπια φόρτιση της μπαταρίας από 0 V έως 16 V, στη συνέχεια ισχυρή υποστήριξη για την μπαταρία εάν οι καταναλωτές είναι ακόμα ενεργοποιημένοι. Ενσωματωμένο ενσωματωμένο φίλτρο: παράλληλη λειτουργία χωρίς προβλήματα με ηλιακά συστήματα, γεννήτριες αιολικής ενέργειας και βενζίνης, φορτιστές δικτύου κ.λπ. σε μία μπαταρία. Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: αυτόματη ρύθμιση της τάσης φόρτισης στη θερμοκρασία της μπαταρίας χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας (322/898). Βελτιώνει την πλήρη φόρτιση της ασθενέστερης μπαταρίας σε κρύο καιρό και αποτρέπει την περιττή εκτόξευση αερίων της μπαταρίας στις καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Συνιστάται ιδιαίτερα εάν η μπαταρία/ οι μπαταρίες εκτίθενται/εκτίθενται σε έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, π.χ. στο χώρο του κινητήρα ή στο χώρο αποθήκευσης.

Fully automatic battery charging converter for special vehicles, motorhomes and boats.

The charging converters (boosters) have been developed according to the latest specifications for charging supply batteries (RV batteries) with lead-acid, lead-gel or lead-AGM technology while travelling.

In contrast to conventional cut-off relays, the charging voltage is increased depending on the charging specification in the case of long supply cables or insufficient cable cross-sections. This compensates for losses.

The charging converter thus provides the well-known high quality of battery charging of the VOTRONIC chargers even while driving. The intelligent microprocessor charging control with "IU1oU2" charging characteristics and dynamic charging time calculation automatically ensures fast and gentle full charging and subsequent 100 % charge retention of the connected batteries from any state of charge. At the same time, it always enables the simultaneous supply of 24 V consumers connected in parallel. Overcharging or excessive gassing of the batteries is prevented even during extremely long driving times.

The charging converters in the "IUoU" series are characterised by their compact design, low weight (high-frequency switch-mode technology), powerfully dimensioned power components and thus full charging power even with long charging cables and strong voltage fluctuations at the starter battery (e.g. in vehicles according to Euro 6 standard).

 • Gel, AGM, acid, LiFePO4* (except 24 V)
 • Galvanic insulation
 • Lead temperature compensation
 • Automatic activation D+, ignition
 • Sensor cable connections for input/output
 • Remote control connections, display
 • Temperature sensor 825 included in delivery
 • The charging voltage is free of peaks and regulated in such a way that overcharging of the batteries is ruled out.
 • Fully automatic operation via switching input (ignition, engine running) and voltage control
 • The automatic, adjustable power control enables the starter battery to be charged by the alternator as a priority in the event of an overloaded vehicle network, thus ensuring that the vehicle can be started immediately.
 • No discharge (current 0.000 A) of the batteries during standby or when the charging converter is switched off.
 • Parallel and buffer operation: The battery continues to be charged or is kept fully charged when the vehicle is being used at the same time. The charging converter automatically calculates and monitors the adjustment of the charging times.
 • Monitoring-free charging: protection against overload, overheating, overvoltage, short circuit, reverse polarity at the output, malfunction and battery back-discharge through electronic cut-off up to complete disconnection of the charging converter and battery through built-in safety switches.
 • Galvanic insulation between input and output: absolute separation of the battery circuits even in the event of a fault and clean earth conditions even with long supply cables. Particularly important when charging 24 V systems from 12 V system voltage.
 • Charging cable compensation: voltage losses on the charging cables are automatically compensated for.
 • Charging aid for deeply discharged batteries: gentle charging of the battery from 0 V to 16 V, then powerful support for the battery if consumers are still switched on.
 • Built-in on-board filter: problem-free parallel operation with solar systems, wind and petrol generators, mains chargers, etc. on one battery.
 • Temperature compensation: automatic adjustment of the charging voltage to the battery temperature using an external temperature sensor (322/898). Improves the full charge of the weaker battery in cold weather and prevents unnecessary battery gassing in summer temperatures. Highly recommended if the battery/batteries is/are exposed to strong temperature fluctuations, e.g. in the engine compartment or storage compartment.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

10 προϊόντα της ίδιας κατηγορίας